Časté dotazy

Proč si nechat vypracovat projektovou dokumentaci?

Bohužel se stále častěji setkávám s názorem, že projekt elektroinstalace není potřeba a že je to zcela zbytečné si jej pořizovat.
Hned na začátku vás vyvedu z omylu.
Pokud budete chtít stavět a součástí této stavby je i elektroinstalace, tak budete mít hned několik důvodů, kvůli kterým budete potřebovat projektovou dokumentaci elektroinstalace.
Hlavním cílem při vypracování projektu elektroinstalace je přesně specifikovat požadavky na maximálně bezpečné provedení elektroinstalace s přihlédnutím na maximální možnou míru ochrany bezpečnosti osob, zvířat a majetku v daném stavebním objektu.
Bezpečnost provedení garantujeme tím, že instalaci provádíme v souladu s legislativními dokumenty, které jsou platné v době tvorby a realizace projektu.
Legislativními dokumenty jsou myšleny:
platné zákony ČR, vyhlášky ministerstev ČR, nařízení vlády ČR, české a evropské normy a technické informace.
Můžeme použít i jiná - ovšem pouze lepší řešení než nám stanovuje součastná platná legislativa.
Musíme ale počítat s tím, že můžeme být požádáni o předložení důkazu, kterým potvrdíme, že námi navržené "lepší řešení" je skutečně lepší řešení než stanovuje platná legislativa. Obvykle se tak činí u soudů formou soudního řízení na základě odborných znaleckých posudků a měření akreditovaných zkušeben.
1. Projekt elektroinstalace je požadován stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č. 499/2006Sb v příloze č.1, která specifikuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro:
a) ohlášení stavby uvedené v § 105 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona č. 183/2006Sb
b) žádost o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 183/2006Sb
c) oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006Sb
Projekt nové elektroinstalace musí být předložen reviznímu technikovi pro vypracování výchozí revize elektroinstalace nového objektu dle ČSN 33 2000-6, ve kterém přímo specifikován požadavek na dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace odkazem na ČSN 33 1500.
Povinnost provedení výchozí revize je jasně specifikována v ČSN 33 1500 odst 2, ve které se píše, že nové elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich výchozí stav ověřen z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Revizní zpráva je dále nezbytná pro udělení kolaudačního rozhodnutí dle § 121stavebního zákona č. 183/2006Sb.
Dalším důvodem proč si pořídit kvalitní projektovou dokumentaci je ten, že si ujasníte co vlastně budete od realizační firmy požadovat.
Budete mít přesně specifikované požadavky na základě kterých, si můžete nechat vypracovat cenovou nabídku od odborné realizační firmy. Získáte tím jasnou představu kolik financí budete potřebovat na realizaci svých záměrů. Doporučuji oslovit hned několik firem a udělat si takové malé výběrové řízení. Cenové nabídky vám ochotně a zdarma zpracuje každá slušná realizační firma.
Budete překvapeni jaké budou cenové rozdíly mezi jednotlivými nabídkami. Na základě těchto informací můžete taky dojít k závěru, že vaše původní požadavky jsou nad vaše možnosti a budete nuceni redukovat své požadavky tak, aby jste byli schopni je finančně pokrýt. Tyto úpravy se ve fázi projektování domu udělají velice snadno a nebude Vás to ani stát přiliž mnoho peněz, rozhodně míň, než kdyby jste zjistily tento fakt až během vlastní výstavby.
Jako poslední důvod vypracování kvalitní dokumentace uvedu, že tato bude sloužit odborné firmě jako podklad pro realizaci vašich záměrů, tudíž čím detailnější bude, tím méně vás bude realizační firma během výstavby bombardovat dotazy co, jak a kam mají natáhnout či zabudovat.
Můžete tím předejít stavům, že se na něco zapomene, nebo se to provede ne zrovna podle vašich představ. Přesto je důležité upozornit, že ideální projekt se nikdy nepodaří vytvořit a že během výstavby bude docházet k nejasnostem a ke změnám. Tudíž se komunikaci s elektrikáři na stavbě stejně nevyhnete. Stavba je natolik složitý organismus, že není v silách sebelepšího projektanta vše přesně vyspecifikovat a popsat. Nehledě na to, že při projektování bude spousta věcí nejasných a jejich upřesnění proběhne až při vlastní výstavbě.
Pokud si přečtete předchozí řádky bude vám asi jasně, že vypracováním projektové dokumentace splníte nutné legislativní požadavky a ve finále vám to usnadní vlastní realizaci. V neposlední míře může dojít i k výrazné redukci finančních nákladů potřebných k realizaci vašich záměrů. Šetřete svoje peníze a nevyhazujte je zbytečně.

Jaké podklady budu potřebovat pro projektanta elektroinstalací?

Aby bylo možné vytvořit projektovou dokumentaci elektroinstalace, budete potřebovat hned několik věcí najednou. Pokud si s nimi nebudete vědět rady, klidně se obraťte na elekto-projektanta a ten Vám rád pomůže a vysvětlí vám co a jak.

PŮDORYS STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU
Tento bude sloužit jako podklad pro zakreslení rozmístění svítidel, zásuvek, rozvaděčů a kabelových tras.
Půdorys by měl nakreslen být v měřítku a nejčastěji ho získáte od projektanta stavby. Nejlépe je mít podklad v elektronické podobě ve formátu dwg (programy typu AutoCAD). Pokud nemáte k dispozici elektronickou podobu, nezbude nic než nakreslit náčrtek půdorysu a zanést do něj rozměry místností.

POŽÁRNÍ ZPRÁVA - Požárně bezpečnostní řešní
Pokud máte zpracován projekt stavební části, bude vhodné nechat zmíněný objekt posoudit z hlediska požárně-bezpečnostního hlediska. V praxi to znamená nechat si na vypracovanou projektovou dokumentaci vypracovat: Požárně bezpečnostní řešení.
Oprávnění zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby má fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu.
Požárně bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.
Tato zpráva je velmi důležitá pro projektanta elektroinstalace. V této zprávě totiž můžou být specifikovány různé požadavky, které budou mít zásadní význam pro návrh instalace.
Požární zpráva může požadovat provedení instalace kabely, které neobsahují chlór, jsou nehořlavé, popř. mají po určenou minimální dobu pro zaručenou provozní schopnost.
Dále může požadovat zřízení nouzového osvětlení. Může zásadním způsobem omezovat možnost instalace rozvaděčů a jiných elektrických zařízení v daném prostoru. Ze stavebního hlediska se požárníci stávají velmi významným faktorem, který zásadně ovlivňuje výstavbu.
Požární zpráva je zpracována na základě norem a vyhlášek:
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty,
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory,
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování,
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady,
Vyhláška č.23 ze dne 29.1.2008 o technických podmínkách požární ochrany.

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
Důležitým podkladem pro projektování je protokol o určení vnějších vlivů.
Je to v podstatě dokument, ve kterém jsou pro jednotlivé prostory stanoveny možné vnější vlivy (teploty, výskyt vody,...), které ovlivní návrh a výběr instalace pro dané prostory. Tento protokol je v praxi často opomíjen a tady si dovolím upozornit, že veškeré projekční práce v oboru elektro musí být zpracovány na základě protokolu o určení vnějších vlivů.
Tento protokol by měla vypracovat komise, mezi jejíž členy by v ideálním případě měl patřit provozovatel objektu, stavební projektant, elektro projektant a revizní technik. Protokol je zpracován na základě normy ČSN 33 2000-5-51 ed3 Elektrická instalace nízkého napětí - část 5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 04/2010.

ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Toto je velice důležité pro rozmístění osvětlení a zásuvek. Pokud má být svítidlo v jídelně nad stolem, musí projektant vědět kde se tento stůl nachází a jak je velký.
Důležité je např. znát rozmístění elektrických spotřebičů v kuchyni.
Kde bude sporák? Bude elektrický? Kde bude myčka na nádobí? Kde je lednice? Kde je mikrovlnná trouba?
Podobné to bude i u ostatních místností. Je důležité si předem zakreslit do půdorysu, kde budou tyto spotřebiče umístěny.
Projektant pak může zakreslit potřebné obvody pro napojení těchto zařízení. Předem si rozmyslete polohu alespoň těchto zařízení:
lednice, sporák, myčka, mikrovlnka, pračka, televize, počítač, ventilátory, boiler, kotel.
Dále se zamyslete nad faktem, zda budete chtít osvětlit venkovní prostory.

PŘIBLIŽNÁ SPOTŘEBA VĚTŠÍCH TECHNOLOGIÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Každé elektrické zařízení má svůj vlastní elektrický odběr. Je to veličina kterou měříme ve watech [w], nebo kilowatech [kw]. Příkon spotřebiče ovlivňuje i napětí ve voltech [V] a počet fází na které je napojen.
Můžou to být dva nejčastější způsoby:
Trojfázově (3x400V-50Hz), nebo jednofázově (230V-50Hz).
Aby bylo možné připojit váš objekt na elektrickou rozvodnou síť, musí projektant spočítat celkový maximální soudobý odběr (v kilowatech) a podle něj pak zvolí velikost proudu jističe před elektoměrem (v ampérech).
Bohužel podle velikosti proudu tohoto jističe jsou energetikou stanoveny taxy za jeho připojení. Čím vyšší proud jističe, tím vyšší sazba za připojení.
Proto je potřeba znát co nepřesněji hodnoty výkonu u spotřebičů s vyšším odběrem. Jinak se může stát, že budete mít zbytečně naddimenzovaný jistič a tudíž budete za něj i zbytečně platit.
Dobré je taky dopředu vědět, kde bude místo vašeho napojení na rozvody energetiky a kde budete mít osazenou elektroměrovou skříň.

DRUH INSTALACE
Dnešní rozvoj techniky umožňuje její masové nasazení do všech různých oblastí. V dnešní době máme prakticky všechno řízeno elektricky resp. elektronicky. Jako příklad uvedu otevírání střešních oken, řízení chodu žaluzií a rolet, regulace topení, dálkové ovládání otevírání dveří, pohony ventilátorů, řízení spínání osvětlení......
Pokud je těchto systémů hodně, jsou složité a chceme vytvořit přehledný způsob jejich řízení a ovládání volíme tedy inteligentní instalaci. Pokud ale chceme jednoduchý systém bez velkých nároků na komfort řízení a ovládání, volíme klasickou instalaci.
Rozhodnutí zda inteligentní či klasickou instalaci je velice důležité.
Inteligentní instalace je naprosto špičková technologie s maximálním možným komfortem. Bohužel pro většinu běžných lidí je důležitý fakt, že finanční rozdíl mezi nimi je obrovský.
Zatím co u běžného malého až středního rodinného domku vyjde klasická elektroinstalace např. na cca 150tis. korun, ta samá ale inteligentní instalace bude v základu představovat minimálně její 3 násobek. Domnívat se že si pořídíte slušnou inteligentní instalaci na malý až střední rodinný dům pod 400 tis. je hluboký omyl!
U malých domů je inteligentní instalace znakem pro velký luxus.
Ovšem u velkých domů s množstvím technologií nastává situace kdy zvládání řízení těchto složitých procesů je s požitím klasického ovládání velice neobratné, nepřehledné, komplikované a mnohdy na hranici technických možností. Tady je vhodné místo pro nasazení inteligentní instalace jejichž předností je možnost zvládnutí pohodlného řízení těchto procesů.
Poměr ceny klasické instalace ku inteligentní instalaci už není tak obrovský. Zatím co klasická instalace by vyšla na cca 800 tis. korun inteligentní instalace nám vychází kolem 1,2 mil korun. Není ovšem problém dostat se i na dvojnásobek této částky. Zaleží to na rozsahu řízených technologií.
Uvedené částky jsou pouze orientační.

Co vlastně mám po elektro-projektantovi chtít?

Projektů je hned několik druhů. Je důležité vědět jaký druh projektu potřebujete.
Při výstavbě nového objektu se nejčastěji vyskytuje tzv. třístupňový projekt.
Je to projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby a projekt skutečného provedení. Každý ze stupňů je specifický a to z důvodu že je určen pokaždé pro jiný účel.
Projekt pro stavební povolení je jednoduchý informační nákres sloužící jako podklad pro stavební úřad k udělení stavebního povolení.
Projekt pro provedení stavby je detailní a slouží realizační firmě jako podklad pro provedení instalace. Během výstavby zcela určitě dojde ke změnám oproti dokumentaci a je tedy nutno zpracovat skutečný stav.
Toto řeší projekt skutečného provedení stavby. Tento projekt je určen pro revizního technika a pro kolaudaci. Samozřejmě je to podklad pro budoucí opravy, rozšíření a jiné práce na již provedené instalaci. Toto řešení je z formálního hlediska naprosto správné, ale pro normálního člověka to znamená zaplatit 3 samostatné projekty.
Proto se často používá tzv. jednostupňový projekt, který má za úkol eliminovat velikost finančních nákladů a to tím způsobem, že se vypracuje pouze realizační projekt do kterého si pak investor zakreslí změny vzniknuté během realizace.
Výhody a nevýhody jsou naprosto jasné a proto ponechám na vás jak se rozhodnete.

Jak postupovat při výběru realizační firmy?

Pro výběr firmy bývá nejčastější hledisko výše ceny za dílo. Bohužel je to hledisko důležité, ale je potřeba přihlédnout i k ostatním aspektům.
Dejte si dobrý pozor komu zadáváte práci. Je jasné, že malý rodinný dům realizovaný velkou stavební firmou bude extrémně drahý, naopak nemá smysl zadávat stavbu velké průmyslové haly živnostníkovi s pěti zaměstnanci.
Důležité je zjistit, čím se daná realizační firma zabývá a na základě toho si říct, zda je vaše zakázka pro tuto firmu optimální.
Samozřejmostí je odborná způsobilost realizační firmy. Tato firma musí podnikat v daném oboru a mít pro tento druh podnikání vydán živnostenský list.
Není špatné si zjistit reference z již proběhnutých realizací.
Důležitým faktorem je i délka podnikání této firmy. Zaměstnanci této firmy se musí pravidelně účastnit školení z vyhlášky §50/78Sb.
Vyvarujte se neodbornému či laickému provádění elektroinstalačních prací!!!
Solidnost firem poznáte z vystupování jejich zaměstnanců, z jejího vybavení a přístupu jejich lidí k práci.

Co si musím pohlídat?

Bez podepsané smlouvy o dílo vůbec nezačínejte jakoukoliv práci. Smlouvu doporučuji konzultovat s právníkem.
Součástí smlouvy musí být odsouhlasený položkový rozpočet, termíny nástupu a ukončení práce, penalizace za nepředání a nedokončení díla, způsob řešení víceprací.
Nechejte si vypracovat harmonogram prací.
Před započetím prací písemně předejte stavbu subdodavateli.
Trvejte na dodržování bezpečnosti práce. Veškeré důležité informace pište do stavebního deníku. Během realizace kontrolujte stavební deník a zakládejte si jeho kopie.
Trvejte na písemném odsouhlasení všech změn oproti projektu a víceprací. Pravidelně se zúčastňujte kontrolních dnů a dělejte z nich písemné zápisy.
Konzultujte provádění prací, dodržování harmonogramu prací případné změny a vícepráce s projektantem elektroinstalace.
Sledujte jaké materiály používá realizační firma (výrobce a typy). Jsou certifikované? Pokud nahrazují materiály za jiné, oproti těm v projektu, musí být materiály stejné popř. s lepšími parametry.
Fakturujte pravidelně měsíčně na základě vámi odsouhlaseného položkového rozpočtu.

Potřebuji odborný dozor?

Pokud vám výše uvedené věci nejsou dost jasné, nebo se necítíte na to vykonávat je, nebo prostě nemáte čas, obstarejte si autorský dozor na stavbě.
Bude to člověk (nejčastěji projektant), který bude mít za úkol pohlídat kvalitu a rozsah prováděných prací, technologické postupy, dodržování termínů a v neposlední řadě i sledování oprávněností víceprací.
Pokud se realizuje stavba s vysokou technologickou složitostí, nebo stavby s velkým rozsahem prováděných prací, je autorský dozor nutností.
Protože jedině tak se dá garantovat realizovatelnost původního záměru.

K čemu mám revizní zprávu?

Po dokončení realizace musí být prováděné elektroinstalační práce zkontrolovány revizním technikem, který ověří, zda jsou provedené práce a naměřené hodnoty v souladu s platnými vyhláškami a normami ČSN.
Revizní technik v závěru zprávy konstatuje, zda je provedená instalace bezpečná a schopná provozu.
Revizní zpráva by měla být součástí dodávky elektroinstalačních prací prováděných realizační firmou.
Revizní zpráva je zpracována dle normy:
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

Zpět nahoru